FacebookTwitterDiggGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων – Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισμού τους

Είναι αναγκαία η υποστήριξη κάθε εργαζόμενου στον Δημόσιο Τομέα, τόσο αυτοτελώς, ως μονάδα, όσο και ως μέλος μιας ομάδας.

1.Σύντομη περιγραφή

Μέσα στο τρέχον εργασιακό περιβάλλον, κάτω από συνθήκες διαρκούς απομείωσης του ανθρώπινου δυναμικού και σε συνθήκες πολλαπλών πιέσεων του ανθρώπινου παράγοντα (κοινωνικές, ψυχολογικές, οικονομικές), είναι αναγκαία η υποστήριξη κάθε εργαζόμενου στον Δημόσιο Τομέα, τόσο αυτοτελώς, ως μονάδα, όσο και ως μέλος μιας ομάδας.

Στον εργασιακό του βίο ο εργαζόμενος αναδιατάσσει αξίες, αντιλήψεις και στάσεις, άμεσα συνδεδεμένες με τον τρόπο που η προσωπικότητά του του δίνει την δυνατότητα (ή του την περιορίζει) μεταβολής των συνθηκών και εξέλιξης των διαπροσωπικών σχέσεων και σε επίπεδο λογικής αλλά και συναισθηματικού πλούτου. Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων, ακόμα και αυτοί με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας, πολλές φορές εισπράττει τις κακές σχέσεις ενοχικά και ματαιωτικά, ρέπει δε προς διαδικασίες φυγής και απομόνωσης.

Στο εργαλείο αυτό όμως, οι υπάλληλοι θα βρουν πολλές δόκιμες, άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις, για να σταματήσουν , τουλάχιστον, την «φυγή». Να οπλισθούν με εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και να αρχίσουν την προσπάθεια της ανίχνευσης των αιτίων της επιθετικότητας – κακής συμπεριφοράς του άλλου.

Στο υποσυνείδητο του ανθρώπου, όπου το ισχυρότερο εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι η οικογένεια, η σχέση φιλίας-διαμάχης είναι μεταβατική (περιστασιακή). Και με αυτήν την γνώση προσπαθεί να κατανοήσει τις αντιθέσεις στον χώρο της εργασίας μέσα από την οικογενειακή αντίληψη.

Το εργαλείο προσπαθεί να του δώσει τεκμηριωμένα την γνώση ότι αυτός που του επιτίθεται, βγάζει πρωτίστως τον φόβο του και ενδεχομένως ποτέ την έχθρα του. Αρα, η κατανόηση του φόβου του άλλου, προοικοδομεί το πεδίο συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης.

Το πρόγραμμα, τελικά, στοχεύει στο να δώσει σε κάθε εργαζόμενο την δυνατότητα, ανεξαρτήτως ιεραρχικού πλαισίου, να κατανοήσει τους αντικειμενικούς αιτιακούς παράγοντες κάθε προβλήματος (σχέσεων – συμπεριφορών) ώστε να μπορεί να τους αντιμετωπίσει και να τους διαχειρισθεί επ’ωφελεία του και επ’ωφελεία της υπηρεσίας.

2.Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που θα επιτρέπουν στους εκπαιδευθέντες να κατανοούν τα προβλήματα σχέσεων – συμπεριφορών στον εργασιακό χώρο και να τα διαχειρίζονται αποτελεσματικά. Η αποτελεσματικότητα δεν περιορίζεται απλά στην αναίρεση των αιτίων που έχουν διαμορφώσει την σύγκρουση αλλά στην επαναδιαμόρφωση των συνυπαρξιακών σχέσεων στον χώρο της εργασίας μέσα στην ιεραρχία, σε πλαίσια αμοιβαίου οφέλους, όχι ως αποτέλεσμα εξαναγκασμού αλλά ως αποτέλεσμα δυναμικής κατανόησης των δυνατοτήτων, των περιορισμών και των ρόλων του κάθε ατόμου.

2. Διάρκεια σε ώρες

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 350 ώρες κατάρτισης με μεθοδολογία εξ αποστάσεως. Το πρόγραμμα είναι εξολοκλήρου on-line, ασύγχρονο και στις 350 ώρες συμπεριλαμβάνονται on-line εργασίες και μελέτες παρακολούθησης. Παράλληλα υπάρχει όλο το απαιτούμενο εκπαιδευτικό- υποστηρικτικό υλικό που απαιτείται .Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να μπαίνουν από όποιο σημείο βρίσκονται 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και να εργάζονται όποτε και όσο τους εξυπηρετεί.

3.   Ομάδα –Στόχος

Υπάλληλοι των κάθε είδους Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και της καθ’ Ύλη (ΝΠΔΔ) και κατά Τόπο Αυτοδιοίκησης (και ΟΤΑ Α’ και Β ‘ Βαθμού)

4. Θεματικές ενότητες

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές ενότητες

 • Εισαγωγή στην Εξ Αποστάσεως Μαθησιακή Μεθοδολογία και στο Πρόγραμμα
 • Διαχείριση των συνθηκών πίεσης στην εργασία.        
 • Προβλήματα συνεργασίας με τον Προϊστάμενο
 • Η ματαίωση του εργαζομένου
 • Το «mobbing» στον χώρο της εργασίας
 • Εργασιακή εξουθένωση
 • Διαχείριση αντιθέσεων
 • Η απώλεια του ενδιαφέροντος                
 • Η εργασιακή ανασφάλεια                                                              
 • Η υπονόμευση στον εργασιακό χώρο
 • Η αδικία- εξοστράκιση                                                            
 • Ο προβληματικός συνεργάτης
 • Η κακοήθης συμπεριφορά στις εργασιακές σχέσεις
 • Το ανθρώπινο άχθος
 • Η απομάκρυνση από τον εργασιακό χώρο
 • Συλλογικές δραστηριότητες
 • Τα ανθρώπινα δίκτυα στον εργασιακό χώρο
 • Το αμοιβαίο όφελος στις εργασιακές σχέσεις

Εκπαιδευτική διαδικασία

Το πρόγραμμα προσφέρεται με το σύστημα της διαδικτυακής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Το εκπαιδευτικό υλικό έχει ψηφιακή μορφή και βρίσκεται αναρτημένο σε ειδική ιστοσελίδα στην οποία οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκλειστική πρόσβαση με χρήση κωδικών.

Η πρόσβαση θα είναι εφικτή 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα

Έτσι η μαθησιακή διαδικασία θα ελέγχεται αποκλειστικά από τον εκπαιδευόμενο ο οποίος θα μπορεί να επιλέξει τόσο την ώρα πρόσβασης όσο καί τον συνολικό χρόνο που διαθέτει κάθε φορά στην μαθησιακή διαδικασία. Πρόκειται δηλαδή για μιά ιδιαίτερη ευέλικτη μεθοδολογία που προσαρμόζεται στις ανάγκες του εκπαιδευόμενου.

Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει:

 • Μελέτη κειμένων που έχουν γραφτεί ειδικά για το πρόγραμμα και δίνουν την ουσία των γνώσων και την απαραίτητη πληροφόρηση απλά και συνοπτικά .
 • Παρακολούθηση ηχογραφημένων διαλέξεων / παρουσιάσεων με power-point.
 • Test αυτοαξιολόγησης με τα οποία ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να ελέγχει ο ίδιος την πρόοδό του
 • Σύντομες πρακτικές εφαρμογές
 • Τελική εργασία
 • Ο εκπαιδευόμενος θα έχει την δυνατότητα διαρκούς διαδικτυακής επικοινωνίας με τον εκπαιδευτή κάθε θεματικής ενότητας για ερωτήσεις, διευκρινίσεις και επίλυση αποριών

Εκπαιδευτικό –υποστηρικτικό υλικό

Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού δίνει έμφαση στην πρακτική εφαρμογή και προσφέρει στους εκπαιδευόμενους όχι μόνο γνώση της μεθοδολογίας αλλά και χρηστικά εργαλεία.

Θα υπάρχει διαδικτυακή πρόσβαση σε μόνιμα αναρτημένο ψηφιακό υλικό,

 • powerpoint με ηχογραφημένη διάλεξη /παρουσίαση
 • ψηφιακό υλικό βασικής μελέτης (σημειώσεις)
 • ψηφιακό συμπληρωματικό υλικό ( βιβλιογραφία κλπ)

Διδακτικό Προσωπικό

Οι διδάσκοντες είναι έμπειρα στελέχη τόσο από το εθνικό όσο και το ευρωπαϊκό επίπεδο με εξειδίκευση στα αντικείμενα του προγράμματος

     Διάρκεια Προγράμματος

Η ημερολογιακή διάρκεια του προγράμματος θα είναι 2 μήνες.

Εναρξη του προγράμματος

Ο τέταρτος κύκλος θα ξεκινήσει στις 12 Οκτωβρίου τρέχοντος έτους

Αξιολόγηση – πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων

Θα υπάρχει μία συνεχής διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευομένων με εκπόνηση ενδιάμεσων εργασιών και τελικής εργασίας

Η προϋπόθεση της παρακολούθησης του 80% των προγραμματισμένων ωρών επιμόρφωσης, θα προκύπτει από την επιτυχή αξιολόγηση των ενδιαμέσων σύντομων εργασιών -πρακτικών εφαρμογών.

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα εκπονούν τελική εργασία και βάσει της βαθμολογίας της εργασίας και την επιτυχή αξιολόγηση των ενδιαμέσων εργασιών, θα χορηγείται στο συμμετέχοντα Βεβαίωσης Πιστοποίησης με αναγνώριση των αντίστοιχων Μορίων Επιμόρφωσης

Συγκριτικά πλεονεκτήματα του προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα :

Είναι πιστοποιημένο και οι εκπαιδευθέντες αποκτούν 50 μόρια

Προσφέρει γνώσεις αλλά και πρακτικές δεξιότητες σε ένα θέμα αιχμής

Είναι ιδιαίτερα προσιτό από πλευράς κόστους

Κόστος προγράμματος και τρόποι πληρωμής:

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 350 ευρώ.

Προς το παρόν μπορεί να γίνεται πληρωμή μόνο με κατάθεση στους λογαριασμούς του Οργανισμού. Καταβάλεται ή το ποσό των 300 ευρώ (εδώ είναι η επιλογή ολόκληρου του ποσού άπαξ οπότε εκπίπτει η εγγραφή των 50 ευρώ) ή 50 ευρώ προκαταβολή και τα υπόλοιπα τμηματικά μέχρι το τέλος του προγράμματος ( σε αυτήν την περίπτωση το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 350 ευρώ).Σε περίπτωση που καταβληθεί το ποσό των 50 ευρώ στην έναρξη του προγράμματος και το υπόλοιπο ποσό μέσα σε μία εβδομάδα τότε εξακολουθεί να ισχύει το κόστος στα 300 ευρώ.Αν ξεπερασθεί το παραπάνω χρονικό διάστημα (εβδομάδας ), τότε το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 350 ευρώ.

Η σελίδα του προγράμματος: http://e-learn.eplo.eu/

Προσθήκη νέου σχολίου

Στο ekpaideytikos.gr ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το ekpaideytikos.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Εγκύκλιοι

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Πολυδιαβασμένα

 Copyright © 2020 ekpaideytikos.gr με την υποστήριξη της