FacebookTwitterDiggGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Κάλυψη δαπανών μετάθεσης μετακινουμένων υπαλλήλων… Δημήτρης Δραγανιδάκης

 

…εντός και εκτός Επικρατείας

 

  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2685/99 (ΦΕΚ 35/Α/18-2-1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει :

Άρθρο 14
Δαπάνες μετάθεσης

1. Οι μετακινούμενοι λόγω μετάθεσης δικαιούνται: α. Τα έξοδα μετακίνησης των ιδίων και των μελών της οικογένειάς τους. β. Έξοδα μεταθέσεως.

2. Δικαιούται επίσης ο λειτουργός ή υπάλληλος εξόδων μετακίνησης των μελών της οικογένειάς του που τον ακολουθούν. Ως μέλη της οικογένειας νοούνται ο ή η σύζυγος, τα άγαμα τέκνα του μέχρι του 20ού έτους της ηλικίας τους συμπληρωμένου ή μέχρι του 25ου, εφόσον φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε περίπτωση σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας ανεξαρτήτως ηλικίας, οι γονείς και των δύο συζύγων, εφόσον διαμένουν με τον υπάλληλο και συντηρούνται από αυτόν. Τα μέλη των οικογενειών των δημοσίων υπαλλήλων δικαιούνται να ταξιδεύουν στις ίδιες θέσεις με τους μετατιθέμενους υπαλλήλους.

3. Ο μετακινούμενος λόγω μετάθεσης δικαιούται τα έξοδα μετακίνησης αυτού και των μελών της οικογένειάς του, καθώς και ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ατομικού εισιτηρίου του. Ο μετακινούμενος με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, που ανήκει στον ίδιο ή σε σύζυγο, δικαιούται την προβλεπόμενη από το άρθρο 6 του παρόντος νόμου χιλιομετρική αποζημίωση. (1) Αν τα μέλη της οικογένειας του υπαλλήλου δεν συνταξιδεύουν, το αντίτιμο των εισιτηρίων τους βαρύνει το Δημόσιο, με την προϋπόθεση ότι αυτά μετακινούνται πριν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία μετακίνησης του υπαλλήλου.

4. Στον μετακινούμενο λόγω μετάθεσης παρέχεται βασικό ποσό εξόδων μετάθεσης, που ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές (880,41 €) για μετακίνηση που η συνολική χερσαία απόσταση από τον τόπο μετάθεσης είναι μέχρι εκατό (100) εκατόν πενήντα (150) χιλιόμετρα(2). Το ποσό αυτό ισχύει και για μεταθέσεις στη νησιωτική Ελλάδα.

5. Το βασικό ποσό της προηγούμενης παραγράφου προσαυξάνεται, κατά περίπτωση, ως εξής:
Α. Κατά 10% για κάθε μετακινούμενο μέλος της οικογένειας του υπαλλήλου, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
Β. Κατά 50% για μεταθέσεις από, προς και μεταξύ των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου. (1) α) Η χιλιομετρική αποζημίωση με επιβατικό ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο είναι δεκαπέντε λεπτά (0,15 €) ή με μοτοσικλέτα σε πέντε λεπτά (0,05 €) ανά χιλιόμετρο (2/56533/0022/10-10-2006 ΦΕΚ1772/Β/19-10-2006 Υπουργική Απόφαση, η οποία τέθηκε σε ισχύ από1-1-2007). β) Δαπάνη διοδίων επί κίνησης μέσω εθνικού οδικού δικτύου, καθώς και ναύλο αυτοκινήτου σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς. (2) Με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010) ορίσθηκε ότι «το όριο των εκατό (100) χιλιομέτρων των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 14 του Ν. 2685/1999 αυξάνεται σε εκατόν πενήντα (150) χιλιόμετρα. Ισχύς από 15-3-2010.»
Γ. Κατά 30% για μεταθέσεις από, προς και μεταξύ νήσων προβληματικής περιοχής κατηγορίας Α’, όπως αυτές καθορίζονται με την κοινή απόφαση αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/29847/92 (ΦΕΚ 667/Β) των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, πλην των αναφερομένων στην προηγούμενη περίπτωση (Β). Δ. Κατά 20% για λοιπές, πλην των ανωτέρω περιπτώσεων, μεταθέσεις από νησί σε νησί, από την ηπειρωτική Ελλάδα στη νησιωτική και αντίστροφα, όταν χρησιμοποιείται θαλάσσιο μέσο μεταφοράς της οικοσκευής για περισσότερο από είκοσι (20) ναυτικά μίλια.

6. Όταν η συνολική χερσαία απόσταση για τη μεταφορά της οικοσκευής του μετατιθεμένου υπερβαίνει τα εκατό- εκατόν πενήντα (100 -150) (3) χιλιόμετρα, προστίθενται και διακόσιες (200) δραχμές ανά χιλιόμετρο (ΣΣ 0,59 €), για την πάνω από εκατό (100) χιλιόμετρα απόσταση. Εάν η μετακίνηση περιλαμβάνει και διαδρομή με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς, καταβάλλεται ο ναύλος ενός ιδιωτικής χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου που ανήκει στον υπάλληλο ή σε σύζυγο, καθώς και ο ναύλος απλής διαδρομής του μεταφέροντος την οικοσκευή του υπαλλήλου φορτηγού αυτοκινήτου ΔΧ.

7. Η καταβολή της κατά τα ανωτέρω οριζόμενης δαπάνης μεταφοράς της οικοσκευής δικαιολογείται με την προσκόμιση φορτωτικής ή άλλων επίσημων παραστατικών στοιχείων, που καλύπτουν τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της δαπάνης που δικαιούται. Στην περίπτωση που το συνολικό ποσό των υποβληθέντων παραστατικών στοιχείων δεν καλύπτει το παραπάνω ποσοστό, καταβάλλεται στον μετατιθέμενο το συνολικό ποσό των παραστατικών στοιχείων και το τριάντα τοις εκατό (30%) του ποσού που προβλέπεται στις παραγράφους 4, 5 και 6 του παρόντος. (4) Στην περίπτωση που δεν προσκομισθεί φορτωτική ή άλλο επίσημο παραστατικό στοιχείο, καταβάλλεται μόνο το τριάντα τοις εκατό (30%) του βασικού ποσού. Το βασικό ποσό και τα ποσοστά προσαύξησης που ορίζονται στο άρθρο αυτό δύναται να αναπροσαρμόζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

8. Τα οριζόμενα με το παρόν άρθρο έξοδα μετάθεσης καταβάλλονται και στους εκπαιδευτικούς που μετατίθενται με αίτησή τους, μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) διδακτικών ετών ή χωρίς αίτησή τους για τις ανάγκες της υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής τους στον τόπο από τον οποίο μετατίθενται.

9. Οι τοποθετούμενοι σε τόπους εκτός της πόλεως στην οποία είναι η έδρα της οργανικής τους μονάδας και σε απόσταση μεγαλύτερη των πενήντα (50) χιλιομέτρων, δικαιούνται τα έξοδα μετακίνησης των ιδίων και των μελών της οικογένειάς τους, όπως τα μέλη αυτά ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και το πενήντα τοις εκατό (50%) του βασικού ποσού των δαπανών μετάθεσης της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. (3) Με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010) ορίσθηκε ότι «το όριο των εκατό (100) χιλιομέτρων των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 14 του Ν. 2685/1999 αυξάνεται σε εκατόν πενήντα (150) χιλιόμετρα. Ισχύς από 15-3-2010.» (4) Με τις διατάξεις της παρ 12 του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010) ορίσθηκε ότι «Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν. 2685/1999, διαγράφεται η φράση «και το τριάντα τοις εκατό (30%) του ποσού που προβλέπεται στις παραγράφους 4, 5 και 6 του παρόντος».

ΑΡΘΡΟ 15
ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΣ

1. Οι, από το προηγούμενο άρθρο, αναγνωριζόμενες δαπάνες μετάθεσης δεν καταβάλλονται:
α. Στους νεοδιοριζόμενους υπαλλήλους για τη μετάβασή τους από τον τόπο κατοικίας τους στον τόπο διορισμού τους.
β. Στους μετατιθεμένους με αίτησή τους, εφόσον η μετάθεσή τους πραγματοποιείται πριν παρέλθουν τέσσερα (4) χρόνια από την προηγούμενη μετάθεση ή τοποθέτηση.
γ. Στους τοποθετούμενους με αίτησή τους, κατά την παράγραφο 9 του προηγούμενου άρθρου.» Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την πληρωμή των δαπανών μετάθεσης;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή των δαπανών μετάθεσης καθορίζονται με την υπουργική απόφαση 2/54866/0022/20-7-1999 (ΦΕΚ 1583/Β/1999) Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ Ή ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ.

1. Ημερολογιακή κατάσταση εις διπλούν υπογεγραμμένη από το δικαιούχο και θεωρημένη από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας.
2. Κυρωμένο αντίγραφο διαταγής μετάθεσης ή απόσπασης ή τοποθέτησης (ΣΣ και πράξη ανάληψης υπηρεσίας στο νέο σχολείο όπου τοποθετείται οριστικά ή προσωρινά)
3. Τα εισιτήρια των μεταφορικών μέσων.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τα μέλη της οικογενείας του υπαλλήλου που μετακινούνται μαζί του και για τη χρησιμοποίηση Ι.Χ. αυτοκινήτου (ΣΣ πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)
5. Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης, εφόσον μετακινούνται με ιδιόκτητο μεταφορικό μέσο,
6. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας για την κατηγορία και το βαθμό του υπαλλήλου, όταν αυτά δεν προκύπτουν από την διαταγή μετάθεσης ή απόσπασης ή τοποθέτησης.
7. Εξοφλημένη φορτωτική μεταφοράς της οικοσκευής ή άλλα επίσημα παραστατικά στοιχεία. Σε περίπτωση μεσολάβησης ferry boat θα επισυνάπτονται αποδείξεις ναύλου του Ι.Χ. αυτοκινήτου και του φορτηγού αυτοκινήτου. Ο ναύλος του φορτηγού αυτοκινήτου θα αναγράφεται χωριστά στη φορτωτική.
8. Βεβαίωση του προϊσταμένου της Υπηρεσίας για την εγκατάσταση του στον τόπο της νέας του Υπηρεσίας και ότι δεν μετατίθεται σε συνέχεια απόσπασης για την οποία έλαβε αποζημίωση ή δεν αποσπάται σε συνέχεια προηγουμένης απόσπασης του στον ίδιο τόπο (ΣΣ και ότι από την προηγούμενη μετάθεσή του έχουν παρέλθει τέσσερα χρόνια).

Σημειώνεται ότι η αποζημίωση για τις δαπάνες λόγω μετάθεσης (ΚΑΕ 0712) που αναφέρονται στον νόμο 2685/1999 είναι διαφορετική και ανεξάρτητη από την αποζημίωση που δίνεται επιπλέον όταν η μετάθεση γίνεται από μη προβληματική σε προβληματική περιοχή (της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν. 2606/98 (ΦΕΚ 89/Α/22-4-1998) (ΚΑΕ 0565)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΑΓΑΝΙΔΑΚΗΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Πηγή pekp.gr

Προσθήκη νέου σχολίου

Στο ekpaideytikos.gr ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το ekpaideytikos.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Tο ekpaideytikos.gr δημοσιεύει άρθρα σχετικά με την τρέχουσα επικαιρότητα και αρθρογραφία. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το ekpaideytikos.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

Επιμόρφωση

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Πολυδιαβασμένα

 Copyright © 2020 ekpaideytikos.gr με την υποστήριξη της