12.1 C
Αθήνα
24 Φεβρουαρίου, 2024
Επίμορφωση Μεταπτυχιακά - διδακτορικά

ΠΜΣ Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοούν το οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι στο χώρο της εκπαίδευσης και να είναι ικανοί να
διοικούν εκπαιδευτικές μονάδες, να ερευνούν, να σχεδιάζουν και να αξιολογούν εκπαιδευτικά
προγράμματα και πολιτικές.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΠΜΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων», που διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
Αντικείμενο του Προγράμματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοούν το οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι στο χώρο της εκπαίδευσης και να είναι ικανοί να διοικούν εκπαιδευτικές μονάδες, να ερευνούν, να σχεδιάζουν και να αξιολογούν εκπαιδευτικά προγράμματα και πολιτικές.

Με την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» οι απόφοιτοί του θα κατανοούν το ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου στο σύγχρονο περιβάλλον, την έννοια της ηγεσίας σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, την χρηματοοικονομική αξιολόγηση των πόρων για την εκπαίδευση, την οικονομική διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων και την μελέτη και το σχεδιασμό αποτελεσματικών εκπαιδευτικών πολιτικών και προγραμμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται
σε τρία εξάμηνα. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS) .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως και 7.09.2022 στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
• Αίτηση υποψηφιότητας: http://www.msc-econedu.gr/images/aitisi___2022-2023.docx
• Αντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών*
• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο)
• Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (δεκτό ευκρινές φωτοαντίγραφο
με επικύρωση από δικηγόρο ή την εκδούσα αρχή)
• Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής
• Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (για αλλοδαπούς υποψηφίους)
• Δύο συστατικές επιστολές οι οποίες είτε αποστέλλονται ταχυδρομικώς σε σφραγισμένους φακέλους μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης είτε αποστέλλονται απευθείας από τους συντάκτες ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: msc-econedu@unipi.gr
• Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής: http://www.msc-econedu.gr/images/sistatiki_epistoli.docx
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 για όσους είναι τελειόφοιτοι στην οποία θα δηλώνουν ότι σε
περίπτωση αποδοχής/εισαγωγής τους στο πρόγραμμα δέχονται ότι θα εγγράφουν μόνον
εφόσον γίνουν πτυχιούχοι μέχρι την περίοδο Σεπτεμβρίου του αντίστοιχου έτους. Η βεβαίωση
περάτωσης σπουδών τους θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι και την 31η Οκτωβρίου
του αντίστοιχου έτους
• Μία πρόσφατη φωτογραφία, η οποία επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
• Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

* Δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα καταστούν πτυχιούχοι την περίοδο Σεπτεμβρίου 2022.

Οι υποψήφιοι, εφόσον πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, θα κληθούν σε συνέντευξη.
Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης που ανέρχεται σε 3.500 ευρώ και τα οποία καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου. Οι διαλέξεις των μαθημάτων, διάρκειας 3 ωρών, θα γίνονται κάθε Παρασκευή (16:30 – 22:00) και Σάββατο (8:30 – 16:00)

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή με courier ή με συστημένη επιστολή στη γραμματεία του Τμήματος στην παρακάτω διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
ΠΜΣ «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων»
Καραολή- Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς (Κεντρικό κτήριο, 1ος όροφος, γραφείο 110)
Τηλ.: 210 4142081, 210 4142077
email: msc-econedu@unipi.gr

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος (http://www.msc-econedu.gr) ή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ, (Κα Δέσποινα
Νιμορακιωτάκη, e-mail : despoinanimo@unipi.gr, κιν. 6972831319) ή στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ,
Καθηγητή κον Μιχάλη Χλέτσο (e-mail : mchletsos@unipi.gr)

Σχετικά άρθρα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Από την Κοινωνιολόγο με Παιδαγωγική Κατάρτιση Καράμπελα Μαρία.

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής: Διαφοροποιημένες Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις

Πιστοποιημένο σεμινάριο Ανάλυσης παιδικού ιχνογραφήματος (ζωγραφιάς)

Πιστοποιημένο σεμινάριο Παιδοψυχολογίας

Διεθνές Συνέδριο nPEAR

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ WISC – V (Α΄ κύκλος)

Αφήστε ένα σχόλιο